1.   Anjan Dutta

2    Prodip Hazarika

3    Anup Gogoi

1.   Sushanta Borgohain

2    Kushal Dowari

3    Sivaprashad Badra

 

1.   Pranab Gogoi

2    Pranabjit Chaliha

3    Promode Ch. Gogoi